Skip navigation

Onze programmalijnen en projecten

Onze projecten vormen een doorgaande ontwikkellijn kinderen van 0 tot 14 jaar. Onze aanpak is maatwerk, laagdrempelig en inclusief. We leggen de nadruk op preventie en vroegsignalering en bieden extra ondersteuning en begeleiding voor kinderen en ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We bieden ook professionaliseringsactiviteiten voor professionals in de kinderopvang en op en rondom school, gericht op kennisdelen en samen leren en ontwikkelen.
  • Alles
  • Toeleiding en Opvoedondersteuning
  • Taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerkend leren en professionaliseren
Toeleiding en Opvoedondersteuning

Toeleiding en Opvoedondersteuning

Om ieder kind een kansrijke toekomst te kunnen bieden biedt Aanzet opvoedondersteuning voor ouders en voor kinderen tot en met 18 jaar. Elke leeftijdsgroep heeft een ander aanpak nodig. Aanzet sluit hierbij aan met verschillende programma’s.

Taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid

Taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid

We begeleiden ouders bij de taalstimulering en schoolontwikkeling van hun kind, thuis en op school. We hebben verschillende programma’s gericht op de ouder, het kind en op ouder en kind samen.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Met het Petje af-programma krijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en beroepsmogelijkheden. Zij ontmoeten rolmodellen en vergroten hun netwerk. Als kinderen naar een concreet toekomstbeeld toewerken is de kans groter dat ze gemotiveerd naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Ouderbetrokkenheid is een essentiële factor voor succes.

Samenwerkend leren en professionaliseren

Samenwerkend leren en professionaliseren

Aanzet biedt training, begeleiding en nascholing aan voor VVE-methodieken. Voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontwikkelen wij leerprogramma’s, die leiden tot leerplezier en leerrendement. Deze leerprogramma’s zijn ofwel fysiek, online of in een combinatie van beide te volgen. We ontwerpen ze steeds op maat, in overleg met de kinderopvang of school.

Consultaties

Wanneer het de professional van het CJG of het wijkteam niet lukt, om welke reden dan ook, om in contact te komen met een gezin kan in overleg met de betrokken hulpverlener een sleutelpersoon of een peuter- of ouderconsulent van Aanzet ingeschakeld worden.

Huiskamerbijeenkomsten

Praten over opvoeding is niet altijd gemakkelijk. Het is fijn om dit in een vertrouwde en veilige omgeving bij iemand thuis te doen. Dat kan bij de huiskamerbijeenkomsten. Met ande...

Instapje/Opstapje

Instapje (vanaf 1 jaar) en Opstapje (vanaf 1,5 jaar) zijn eenjarige laagdrempelige programma’s voor ouders van jonge peuters. Het doel is een betere aansluiting op de peutero...

Lela's en Tanchi's

De Lela's en Tanchi's (Bulgaarse en Antilliaanse 'tantes') zijn een vraagbaak en vertrouwenspersoon in de wijk.

Omgaan met pubers

In de cursus Omgaan met pubers krijgen ouders antwoord op vragen over de puberteit van hun kind. Wat gaat er om in het hoofd van een puber? Hoe voorkom je ruzie en hoe los je...

Opgroeien in Vlaardingen

De website opgroeieninvlaardingen.nl is dé digitale informatieplek voor ouders met kinderen in Vlaardingen.

Opvoeden & Zo

Opvoeden & Zo is een laagdrempelige cursus voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Ouders kunnen vragen hebben over het om...

Peuterconsulent

Op elke locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Waterweg werkt een peuterconsulent van Aanzet. De peuterconsulent informeert en adviseert ouders van peuters met een...

Weerbaar opvoeden

In de cursus ‘Weerbaar opvoeden’ leren ouders hoe zij kunnen omgaan met hun puber. Ouders leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen tijdens het opgroeien.

Ouderkamer

In de Ouderkamer op school kunnen ouders elkaar ontmoeten. De ouderconsulenten van Aanzet geven informatie gericht op onderwijs en opvoeding. We organiseren informatiebijeenkomsten...

Peuterlab en Kleuterlab

Het Peuterlab en Kleuterlab is dé methodiek voor taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Peuters en kleuters en hun (groot)ouders kunnen met proefjes en spelletjes samen spe...

Samen Digi-TAAL

Samen Digi-TAAL is er voor laagtaalvaardige ouders van kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Ouders krijgen een iPad in bruikleen met educatieve apps en digitale prentenboe...

Samen Leren

Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Het is bedoeld voor ouders die vragen hebben over de (school)ontwikkeling...

Familieklas

De Familieklas is een methodiek voor kinderen met afwijkend gedrag en/of leerwegondersteunende behoeften. De Familieklas brengt drie pijlers bij elkaar: het kind, de ouders en de p...

Nederlandse taalles voor ouders

Ouders die het Nederlands onvoldoende beheersen, kunnen gratis taallessen volgen op de school van hun kind. De taallessen worden bij diverse scholen en IKC's in de regio Waterweg v...

Boekfiets

De Boekfiets is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met een Kamishibai kastje met vertelplaten, spelmaterialen en een muziekinstallatie. De Boekfiets rijdt naar scholen, peute...

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat ervoor zorgt dat kinderen met een dreigende taalachterstand, extra aandacht krijgen door middel van voorlezen en taalspelletjes....

Lift je leven

Liftjeleven is een actieprogramma voor praktische verbeteringen in het dagelijks leven. Deelnemers werken aan thema’s die voor hen zelf belangrijk zijn.

Petje af Waterweg

Petje af richt zich op kinderen van 10 tot en met 14 jaar in kwetsbare situaties. Ons praktijkgerichte programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen g...

Vlaardingse Zomerschool

De Vlaardingse Zomerschool is een goede springplank voor een droomstart in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Skillz Safari

Vlaardingen is dit jaar een leuk jeugdprogramma rijker! Een prachtig project waarbij meerdere Vlaardingse organisaties het komend jaar leuke wijkactiviteiten gaan organiseren voor kinderen.

Training VVE Totaal!

Het totaalprogramma VVE Totaal! richt zich specifiek op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en biedt verdere ontwikkeling en verdieping van de vaardigheden van pedagogisch medewe...

Training VVE methodiek: Startblokken van basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het programma kent een doorgaande leerlijn van de voorschoolse periode tot en met groep 4 van de basisschool.

Training KIJK!

Met het observatie- en registratiemodel KIJK! zijn pedagogisch medewerkers beter in staat om het aanbod te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind.

Training Knap lastig!

De training Knap lastig! geeft handvatten aan pedagogisch medewerkers om in de buitenschoolse opvang om te gaan met 'lastig' of zelfs ‘knap lastig’ gedrag van kinderen.

Training TINK

TINK staat voor: Taal- en Interactievaardigheden Kinderopvang.  Met TINK werken pedagogisch medewerkers in de kinderopvang aan taal- en interactievaardigheden.

Training Werken met baby’s

Bij de training Werken met Baby's ligt de nadruk op bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerker hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. Interactie is het sleutelwoord.

Platform PiT!

Platform PiT! werkt aan kwaliteitsverbetering van de kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren van pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coach...

VVE conferentie

Op woensdagmiddag 1 november 2023 organiseert Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie voor professionals in voor- en vroegschoolse educatie in Vlaardingen e.o.

NT2 conferentie

Op woensdagmiddag 17 januari 2024 organiseren Aanzet en Team Taal en Cultuur een NT2 conferentie over het thema 'Taal  in je lokaal'. Denise Bontje geeft een lezing.

Logo 3000

LOGO 3000 is een onderbouwde interventie voor de ondersteuning van peuters en kleuters in hun taalontwikkeling.