Nieuwsbericht
Samen Leren bijscholingsdag

Samen Leren bijscholingsdag

21-04-2021
Op dinsdag 20 april organiseerde Stichting Aanzet i.s.m. Frontlijn (gemeente Rotterdam) de jaarlijkse bijscholingsdag voor de uitvoerders van de interventie Samen Leren. Drieëndertig professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van Samen Leren kregen informatie over het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus universiteit en over de doorontwikkeling van de interventie. Zij deelden hun kennis en ervaringen met Samen Leren in online intervisiesessies.  

Samen Leren is begeleiding aan huis voor ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Het doel van Samen Leren is om de schoolprestaties van de kinderen te verbeteren. Dit wordt bereikt door ouders vaardigheden aan te leren om vanuit huis hun kind te stimuleren. 

In Vlaardingen, Schiedam en Maassluis wordt Samen Leren uitgevoerd door Stichting Aanzet, in Gouda door Brede School Gouda, in Leiden e.o. door JES Rijnland en in Rotterdam e.o. door Indigo preventie en SOL netwerk.

Effectonderzoek Samen Leren 

Na een korte introductie presenteerde Renée Wind van Frontlijn de uitkomsten van het effectonderzoek naar Samen Leren dat in 2018-2019 werd uitgevoerd i.s.m. de Erasmus universiteit. De opzet van het onderzoek was erop gericht om de praktijk van Samen Leren te koppelen aan onderzoek en zo de resultaten van Samen Leren meetbaar te maken. De elementen die in het onderzoek werden bestudeerd zijn: schoolontwikkeling stimuleren, structuur bieden, grenzen stellen, positieve aandacht geven en schoolprestaties bevorderen.  

Bij het thuis aan school werken (schoolstimulering) werd een significant verschil vastgesteld tussen de interventie- en de controlegroep. Uit het effectonderzoek bleek dat de partnerschapsbenadering en gepersonaliseerde hulp het mogelijk maken om de thuisbetrokkenheid van ouders te stimuleren. De working paper van het onderzoek is binnenkort beschikbaar. De (preventieve) effecten van Samen Leren op de lange termijn op de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen en op de opvoedvaardigheden van ouders moeten nog verder onderzocht en in kaart gebracht worden.  

Databank Effectieve Jeugdinterventies NJi 

In de databank van het NJI zijn 18 erkende interventies opgenomen gericht op onderwijsachterstanden, waarvan slechts zes met een gezinsgerichte aanpak. Samen Leren is er daar één van. Dit is, gezien de maatschappelijke urgentie, betrekkelijk weinig. Dit jaar vindt de herbeoordeling van Samen Leren voor de databank van het NJi plaats.  

Doorontwikkeling Samen Leren 

De Samen Leren informatiemap voor ouders wordt dit jaar wat compacter en minder talig gemaakt. De web app wordt doorontwikkeld zodat evaluaties door leerkrachten en IB’ers mogelijk zijn. Op de website samenleren.net plaatsen we video’s met uitleg over Samen Leren voor ouders. We delen ook video’s met ervaringsverhalen van ouders en leerkrachten. 

Intervisie in breakout rooms 

De deelnemers gingen uiteen in breakout rooms voor intervisiesessies over diverse onderwerpen. Tussendoor gaf Hanno Sterk van Sterk Lopen een ‘Shake it off’ sessie om de spieren los te maken, zodat energie en creativiteit konden stromen. 

De uitkomsten van de intervisiesessies
1. Evaluatie van bereikte doelen  

Hoe ga je ermee om als er veel (talige) vragen op papier staan bij de intake of evaluatie bij een gezin met een lage taalvaardigheid? Het vertrouwen winnen van ouders en ook het creëren van realistische gedeelde verwachtingen is belangrijk. Het werken met smileys bij de evaluatie van de bereikte doelen kan helpen. 
Tip: laat de Informatiemap achter bij het gezin en benadruk dat deze van het gezin is. Als ouders echt geen Nederlands spreken kun je eventueel een begeleider inzetten die de taal spreekt. Gebruik de informatie in de map aan de hand van een concrete situatie in het gezin.  
Tip: maak (ondertitelde) filmpjes over de theorie bij een opvoedkundig onderwerp, bijvoorbeeld grenzen stellen. Deze filmpjes kunnen worden toegevoegd op de website bij ‘oefenen’. 

2. Samenwerking met netwerkpartners 

Wat kun je doen als tijdens een Samen Leren traject blijkt dat een gezin meer specialistische hulp nodig heeft? Volg de stappen signaleren, benoemen en zorg uiten. Samen met ouders kun je concreet maken wat de hulpbehoefte is. Zorg voor een warme overdracht aan de zorgpartner. Belangrijk: zorg dat je de sociale kaart van je regio in beeld hebt en plan onderlinge informatiesessies met zorgpartners. 
Wat doe je als bij de aanmelding of intake blijkt dat er andere problemen in het gezin spelen? Soms is het beter om een contra-indicatie te stellen en het Samen Leren traject uit te stellen. Houd contact met het gezin. Wanneer het gezin weer openstaat voor begeleiding, kun je het Samen Leren traject alsnog starten. 
Hoe krijg je in de coronatijd inzicht in de gezinssituatie en de interactie tussen ouders en kinderen? Oplossing: plan het ouderbezoek online en organiseer het gezinsbezoek buiten. Een kennismakingsactiviteit gaat vaak in de vorm van een spelletje. Laat daarbij ook iets van jezelf zien. 

3. Projectleiders Samen Leren 

  • Maak goede en haalbare prestatieafspraken met subsidiegevers en verwijs hiernaar in de verantwoording; 
  • Onderhoud relaties met scholen op meerdere niveaus: leerkracht, IB’er, directeur en schoolbestuur; 
  • Informeer leerkrachten en IB’ers regelmatig over lopende trajecten; 
  • Plan Samen Leren trajecten tussen de schoolvakanties in; 
  • Bij multi-probleem gezinnen: ga om de tafel met de gezinsspecialist van het wijkteam en de zorgcoördinator van de school en bespreek de mogelijke interventies; 
  • Projectleiders van Samen Leren informeren elkaar over de mogelijke inzet van subsidies van gemeente om onderwijsachterstanden a.g.v. de coronamaatregelen weg te werken.  

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!