Pedagogisch medewerkers en leerkrachten
VVE training

Startblokken van Basisontwikkeling

Startblokken van basisontwikkeling gaat uit van een benadering van het jonge kind waarin spel centraal staat. Als professional speel je mee met kinderen, waarbij interactie heel belangrijk is. Startblokken is één van landelijk erkende VVE aanpakken (NJI 2016). De cursus leidt op tot een Startblokkencertificaat, waarmee de deelnemer laat zien zelfstandig te kunnen werken met de VVE methodiek Startblokken van basisontwikkeling.

Startblokken van basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het programma kent een doorgaande leerlijn van de voorschoolse periode tot en met groep 4 van de basisschool.

Het zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich niet vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar ook aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het begeleide en gestuurde spel van kinderen liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen.

Bestemd voor
  • pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
  • leerkrachten onderbouw basisonderwijs.
Deelnemers zijn na de training in staat om
  • Een pedagogische basis en ontwikkelingsbevorderende interactie te creeëren
  • Een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel/leeromgeving te ontwerpen
  • Systematisch te begeleidenverschillende activiteiten te organiseren
  • Handelingsgericht te observeren, registreren en evalueren
  • Samen te werken met ouders
  • Samen te werken met collega’s

Werkwijze
Tijdens de training worden de pedagogisch medewerkers getraind en gecoacht op inhoud én praktijk. De theorie wordt direct gekoppeld aan het werk in de praktijk. Praktijkbezoeken aan de deelnemers door de trainer zijn een essentieel onderdeel van de training. Hierbij worden video- of foto-opnames gemaakt. Deelnemers maken gedurende de training een portfolio waarin hun ontwikkeling en leerervaringen zichtbaar worden. Aan de hand van dit portfolio wordt een eindgesprek gevoerd.

De trainer van Stichting Aanzet houdt contact met de locatiemanagers/directie waardoor deze op de hoogte zijn van de inhoud en het verloop van de training.

Pedagogisch medewerkers ontvangen na afloop van de training (bij voldoende aanwezigheid en voldoende bevonden portfolio) Het certificaat ‘Startblokken in de kinderopvang’.

Tijdsinvestering
De scholing omvat 65 contacturen, opgebouwd uit: 48 uren voor de studiebijeenkomsten (16 bijeenkomsten van 3 uur), 16 uren voor groepsconsultaties (bezoek en nagesprek) en 1 uur voor het portfoliogesprek.

Zelfstudie: 1,5 uur per studiebijeenkomst voor het lezen van boek en artikelen (24 uur), 1 uur voorbereiding per groepsbezoek (16 uur) en 1 uur per studiebijeenkomst voor werken aan het portfolio (16 uur).

Adviseur

Marian van der Pauw

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!