Ouders van peuters met een VVE indicatie
Informatie

Peuterconsulent

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet zetten zich, in opdracht van de gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, in om peuters met een VVE indicatie toe te leiden naar de peuteropvang. Ze werken nauw samen met de jeugdverpleegkundigen van het CJG en met de plaatsingsmedewerkers en pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties in de regio. Deze werkwijze leidt in de drie gemeentes tot een toeleiding van 98% van de peuters met een VVE indicatie naar de peuteropvang.

Peuters met een VVE indicatie
Ouders/verzorgers van peuters met een verhoogd risico op een taalachterstand ontvangen van het CJG een VVE indicatie voor hun kind. Deze VVE indicatie vindt plaats op basis van:
  • het opleidingsniveau van ouders;
  • de spraak-taalontwikkeling van het kind;
  • de taal die thuis wordt gesproken en/of
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Met deze VVE indicatie hebben ouders recht op gratis extra dagdelen peuteropvang. Peuters met een VVE indicatie bezoeken de peuteropvang sinds dit schooljaar 16 uur per week.

Hulp en advies aan ouders
Onze peuterconsulenten ontvangen van het CJG - met toestemming van ouders - de contactgegevens van ouders die een VVE indicatie voor hun kind hebben gekregen. De peuterconsulenten zijn een dagdeel per week aanwezig op de locaties van het CJG in de drie gemeenten. De peuterconsulent kan ook op huisbezoek gaan. De peuterconsulent informeert ouders over het belang van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor de taalontwikkeling van hun kind. Ouders krijgen ook informatie over andere educatieve voorzieningen in de wijk, zoals de bibliotheek. Zij worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken.

Bij onvoldoende kennis van de Nederlandse taal worden ouders te woord gestaan in de eigen taal. Onze peuterconsulenten spreken naast Nederlands, meerdere talen.

Inschrijving voor peuteropvang
De peuterconsulent motiveert, ondersteunt en begeleidt ouders bij de digitale inschrijving van hun kind voor peuteropvang bij een locatie en organisatie naar keuze. Vervolgens is er contact met de kinderopvangorganisatie waar het kind is aangemeld over het verwachte moment van plaatsing. Mocht er sprake zijn van een wachtlijst, dan wordt dit duidelijk gemaakt aan ouders.

Wanneer ouders een plaatsingsaanbod ontvangen, ondersteunt de peuterconsulent bij het digitaal accorderen van het contract, bij het aanleveren van inkomensgegevens voor de berekening van de ouderbijdrage of bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Na plaatsing van de peuter tot aan de vierde verjaardag, controleert de peuterconsulent diverse keren of het kind voldoende aanwezig is in de peuteropvang. Als dit niet het geval is, neemt de peuterconsulent contact op met het gezin om het belang van voor- en vroegschoolse educatie voor een goede start op de basisschool nogmaals onder de aandacht te brengen. Wanneer het kind vier jaar is eindigt de begeleiding van de peuterconsulent.

Onze peuterconsulenten

In Maassluis: Gulden Yildirim, Bahar Canli en Janina Sieczkowska
In Schiedam: Linda Mala, Mesude Maras, Munise Kara, Bahar Canli, Toia Muis en Janina Sieczkowska
In Vlaardingen: Bahar Canli, Linda Lens, Boushra Areski, Janina Sieczkowska, Gulden Yildirim, Toia Muis en Munise Kara

Projectmanager

Nawal Al-Baz

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl
T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275
RSIN: 803881526

Postadres:
Postbus 298
3130 AG Vlaardingen

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen

Menu

Samen op weg naar een mooie toekomst!
Onderwijskansen voor kinderen vergroten
Training voor professionals in onderwijs en opvang
Ouderbetrokkenheid, opvoedingsvaardigheden en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders bevorderen
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!
Samen op weg naar een mooie toekomst!